ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  - ЯМБОЛ


С т р у к т у р а

Център за спешна медицинска помощ Ямбол е юридическо

Лице на бюджетна издръжка към Министерството на

здравеопазването, със седалище в гр. Ямбол

и осъществява дейността си на територията

на област Ямбол

Структурни единици: