Седалище

Телефони

Адрес

Име, длъжност

Ел. поща

ЦСМП
Ямбол

  046/661804

гр. Ямбол
ул.”Панайот
Хитов” 30

Директор
д-р Веселина Михайлова
Коева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Районна координа-ционна
централа /РКЦ/

 
         112

гр. Ямбол
ул.”Панайот
Хитов” 30

Директор
д-р Веселина Михайлова
Коева

-

ФСМП
Ямбол

 

         112

гр. Ямбол
ул.”Панайот
Хитов” 30

Завеждащ
ФСМП Ямбол
д-р Атанас Ангелов Парушев

-

ФСМП
Елхово

 

         112

гр. Елхово
ул. „Чаталджа”3

Завеждащ
ФСМП Елхово
Д-р Стефан Тодоров Капинков

-

ФСМП
Болярово

 

         112

гр.Болярово
Ул.”В.Левски”10

Отговорник
ФСМП Болярово
М.ф. Иванка Димитрова Димова

-

ФСМП
Стралджа

 

         112

гр. Стралджа
пл.”Демокрация”1

Отговорник
ФСМП Стралджа
М.ф.Галя Йорданова
Христова

-

ФСМП
Войника

 

         112

с.Войника
ул.”Ленин”50

Отговорник
ФСМП Войника
М.ф.Виолета Алексиева Иванова

-

ФСМП
Скалица

 

         112

с.Скалица
ул.”Александър
Стамболийски”1

Отговорник
ФСМП Скалица
М.ф. Господинка Стоянова Мармарова

-

ФСМП
Тенево

 

         112

 

с. Тенево
ул. „Дядо Теньо”1

Отговорник
ФСМП Тенево
М.ф.Василка Христова Вандева

-

Административно
-стопански сектор:

 

 
 
 

 

Гл. счетоводител
 


Счетоводител
 


И О Т


Касиер

 


Началник автотранспорт


Гл. медицинска сестра

 

гр. Ямбол
ул.”Панайот
Хитов” 30

Ирина Г. Гинева
 
Йорданка Периклиева
 
Елена Господинова


Недялка Донева


Христо Христов
 
Веселина Иванова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.