--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.10.2014 г.

УИН 628661 - Доставка на горива за транспорт за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2015 година.

Документация

Съобщение

26.11.2014г съобщение до Петрол АД

Протоколи

Решение

Договор

Информация за освобождаване на гаранции

Информация за сключен договор

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка за доставка на горива за транспорт през 2015 година  - публикувано на 22.01.2016г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор /Чл.22 б т.15/ - публикувано на 22.01.2016г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


22.10.2014 г.

УИН 9034991 - Публична покана за доставка на автомобил.

Документация

Съобщение

Протокол № 134/04.11.2014 Г.

Решение

Договор

Информация за извършено плащане м.ноември 2014г

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.11.2014 г.

УИН 9035995 - Публична покана за доставка на електро - медицинска апаратура и медицинско оборудване.

Документация

Съобщение

Протоколи

Решение

Договор

Информация за извършено плащане м.декември 2014г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2014 г.

УИН 9036077 - Публична покана за текущ и основен ремонт на санитарните автомобили собственост на ЦСМП Ямбол по опис, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификации за 2014-2015 година.

Документация

Съобщение

Протоколи

Решение

Договор

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.01.2015 г.

УИН 645182 - Ваучери за храна 2015-2016г.

Документация

Съобщение

Протокол на комисията, публикувано на 26.02.2015г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП, публикувано на 26.02.2015г.

Протоколи на комисията, публикувани на 16.03.2015г

Решение, публикувано на 16.03.2015г

Информация за освобождаване на гаранция публикувано на 07.04.2015г.

Информация за сключен договор - публикувана на 14.04.2015г.

Договори и приложения - публикувано на 14.04.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие- публикувано на 15.04.2015г.

Информация за освобождаване гаранция за изпълнение на договор с Томбоу България публикувано на 05.04.2016г.

Информация по чл.63 ал.1 от ЗОП  публикувано на 15.04.2016г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор/Чл.22б ал2т.15/ - публикувана на 15.04.2016г.

Информация за изпълнен договор за ваучери за храна със средства от СБКО - публикувано на 27.04.2016г.

Информация за изпълнен договор за ваучери за храна по Наредба 11/21.12.2005г за 2015-2016г- публикувано на 27.04.2016г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 9041075 - Публична покана за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2015/2016 година

Документация - публикувана на 23.04.2015г.

Съобщение - публикувано на 23.04.2015г.

Протокол на комисията и приложения към него- публикувано на 14.05.2015г.

Решение - публикувано на 14.05.2015г.

Договор - публикувано на 27.05.2015г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 9042240 Публична покана за доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2015/2016г. - публикувана на 28.05.2015г.

Документация - публикувана на 28.05.2015г.

Съобщение - публикувано на 28.05.2015г.

Протокол на комисията и приложение към него - публикувано на 17.06.2015г.

Решение  - публикувано на 17.06.2015г.

Договори и приложения - публикувано на 01.07.2015г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 696062 Доставка на горива-безоловен бензин А95 и дизелово гориво за автомобилите, ползвани от ЦСМП Ямбол.

Решение за откриване на процедурата - Публикувано на 05.11.2015г.

Договор - публикувано на 22.12.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции - публикувано на 22.12.2015г.

Информация за сключен договор - публикувано на 22.12.2015г.

Информация за датата и основанието за приключване на договор- Чл.22 б ал2т15 - публикувана на 19.12.2016г. в 14.20 часа

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение -публикувана на 19.12.2016г в 14.30 часа

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка- публикувана на 13.01.2017г. в 14.30 часа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 9047435 Публична покана за текущ и основен ремонт на санитарните автомобили собственост на ЦСМП Ямбол по опис , включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги  по спецификации за 2015-2016 година.

Документация - публикувана на 09.11.2015г.

Съобщение публикувано на 09.11.2015г.

Протоколи публикувани на 27.11.2015г.

Решение публикувано на 27.11.2015г.

Договор и приложения публикувано на 11.12.2015г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 9050806  Публична покана отпечатване ваучери за храна от СБКО за 2016-2017г.

Документация - публикувано на 26.02.2016г.

Съобщение - публикувано на 26.02.2016г. 

Протокол - публикуван на 18.03.2016г.

Решение - публикувано на 18.03.2016г.

Договор - публикуван на 04.04.2016г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 9051292 Публична покана за отпечатване , управление и доставка на ваучери за храна с номинална стойност 2/Два/лева , за нуждите на дежурен персонал на ЦСМП Ямбол съгласно Наредба 11/21.12.2005 г.за 2016/2017г.

Документация - Публикувано на 15.03.2016г.

Съобщение -Публикувано на 15.03.2016г.

Протокол - публикуван на 04.04.2016г.

Решение -публикувано на 04.04.2016г.

Договор - публикувано на 15.04.2016г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН 9052815 - Публична покана за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2016-2017 година.

Документация -публикувана на 14.04.2016г.

Съобщение - публикувано на 14.04.2016г.

Протокол  -  публикуван на 13,05,2016г.

Решение -  публикувано на 13,05,2016г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УИН9052892 Публична покана за доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2016-2017г.

Документация - публикувана на 14.04.2016г.

Съобщение - публикувано на 14.04.2016г.

Протокол - публикувано на 06.06.2016г.

Решение - публикувано на 06.06.2016г.

Договор и приложения - публикувано на 01.07.2016г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОБЯВЕНИ СЛЕД 15.04.2016 ГОДИНА

 
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2016/2017 година

Заповед № 79/21.06.2016 година - публикувана на 21.06.2016г в 11.47.00 часа

Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП №176/21.06.2016г.-публикувана на 21.06.2016г в 11.47.00 часа

Документация за участие - публикувана на 21.06.2016г. в 11.47.00 часа

Приложение № 1 - Ценово предложение  за лекардтвени продукти в табличен вид - публикувано на 21.06.2016г в 11.47.00 часа

Приложение № 2 -Техническа спецификация за лекарствени продукти в табличен вид- публикувано на 21.06.2016 г. в 11.47.00 часа

ID 9053757 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20ал.3от ЗОП -публикувана на 21.06.2016г в 11.57.00 часасвали файл

Заповед № 90/01.07.2016г  - публикувана на 01.07.2016г.в 16:32

ID 9054025  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 01.07.2016г в 16:40 часа - свали файл

Протокол на комисия - публикуван на 20.07.2016г в 11.50 часа

Решение - пурликувано на 20.07.2016г. в 12.00 часа

Договор и приложения -публикувани на 28.07.2016 г. в 9:54 часа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текущ и основен ремонт на автомобилите на ЦСМП - Ямбол ,включително и доставка на резервни части за тях за периода 2016-2017 година.

Заповед №141/10.11.2016г.-публикувана на 10.11.2016г в 14.29 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП №278/10.11.2016г.- публикувана на 10.11.2016г. в 14.30ч.

Документация за участие- публикувана на 10.11.2016г. в 14.32ч.

Опис на автомобилите собственост на ЦСМП Ямбол- Приложение № 1-публикувано на 10.11.2016г. в 14.34ч

Опис на сервизните услуги по марки автомобили- Приложение № 2 и опис на резервните части по марки автомобили - Приложение № 3 - публикувано на 10.11.2016г в 14.38ч.

Образец на ценово предложение по показател "средна крайна цена на една резервна част/оригинално и алтернативно производство /"- Приложение № 4 и образец на ценово предложение по показател "средна крайна цена на една сервизна операция " - приложение № 5 публикувано на 10.11.2016г. в 14.45ч.

ID9058437 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП - публикувана на 10.10.2016г в 15.37 часа - свали файл

Заповед № 162/24.11.2016г. -  публикувана на 24.11.2016г в 13.55ч.

ID 9059024  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти- публикувана на 24.11.2016г в 14.00 ч. - свали файл

Протокол на комисия- публикуван на 05.12.2016г в 14.50ч.

Решение- публикувано на 05.12.2016. в 14.55 ч.

Договор и приложения- публикувани на 12.12.2016г. в 10:10 ч.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП за доставка на автомобилно гориво , чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП Ямбол ,след сключено Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016г. - публикувана на 19.01.2017г. в 13.35 часа

Документация към покана по чл.82ал.4 от ЗОП-публикувана на 19.01.2017г. в 13.45 часа

Разяснение по чл.33 ал.2 от ЗОП  - публикувано на 20.01.2017г. в 12.25 часа

Протокол на комисия - публикуван на 06.02.2017г. в 13.00ч.

Доклад на комисия - публикуван на 06.02.2017г в 13.05 ч.

Решение  публикувано на 06.02.2017г в 13.10 ч.

Договор публикуван на 01.03.2017г в 16.10 ч.

Приложение към договор публикувано на 01.03.2017г в 16.10 ч.

ID 775361 Обявление за възложена поръчка /Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - публикувано на 07.03.2017г в 13.35 часа

Допълнително споразумение № СП-1/29.01.2019г. -публикувано на 29.01.2019г. в 15.00 часа

Допълнително споразумение № СП2/31.05.2019г. - публикувано на 31.05.2019г в 16:00 часа

ID 915507 Обявление за изменение на обществена поръчка за доставка на гориво - публикувано на 07,06,2019г в 14,00 часа

Допълнително споразумение № СП-04/26.09.2019г.- публикувано на 26.09.2019г. в 16.00 часа

ID 961161- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка публикувано на 20.02.2020г в 16.50 часа - свали файл

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол в т.ч. и филиалите му , съгласно Наредба 11/21.12.2005г и със средства от фонд СБКО за 2017-2018 г.

Заповед № 16/17.02.2017г.- публикувана на 17.02.2017г в 13.55 ч

Обява за обществена поръчка  на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 38/17.02.2017г - публикувана на 17.02.2017г в 14.00 ч.

Документация за участие - публикувана на 17.02.2017г. в 14.05 ч.

ID 9061566 Информация за публикувана във профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП - публикувана на 17.02.2017г в 14.40 ч. - свали файл

Решение №24/02.03.2017г.  - публикувано на 02.03.2017г в 10.40 часа

Обява за удължаване на срок - публикувана на 02.03.2017г в 10.45 часа

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП. Информацията е за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти- публикувана на 02.03.2017г в 10.55 часасвали файл

Протокол № 207/09.03.2017- публикуван на 13.03.2017г в 12,00 часа

Протокол № 207- продължение -публикуван на 21.03.2017г в 14.10 часа

Доклад -публикуван на 21.03.2017г в 14.15 часа

Заповед /решение/ - публикувана на 21.03.2017г в 14.20 часа

Договор и приложения по обособена позиция № 1 - публикувано на 18.04.2017г в 15.45 часа

Договор и приложения по обособена позиция № 2 - публикувано на 18.04.2017г в 15.55 часа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2017/ 2018г.

Заповед № 80/19.06.2017г. - публикувана на 19.06.2017г.в 10.45 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП №134/19.06.2017г. - публикувана на 19.06.2017г. в 10.50 часа

Документация за участие- публикувана на 19.06.2017г. в 11.00 часа

Ценово предложение лекарствени продукти 2017/2018г.публикувано на 19.06.2017г в 11.05 часа

Техническа спецификация лекарствени продукти- публикувана на 19.06.2017г. в 11.10 часа

Ценово предложение медицински изделия и консумативи - публикувано на 19.06.2017г. в 11.15 часа

Техническа спецификация медицински изделия и консумативи - публикувана на 19.06.2017г в 11.20 часа

ID 9065381 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 19.06.2017г в 11.50 часа - свали файл

Заповед №93 /30.06.2017г. публикувана на 30,06,2017г в 10.00 ч.

ID 9065778 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 30,06,2017г. в 10.15 ч.- свали файл

Протокол № 216 -публикуван на 10.07.2017г. в 11.40 часа

Доклад- публикуван на 10.07.2017г. в 11.45часа

Заповед № 98/10.07.2017г./Решение/ - публикувана на 10.07.2017г в 11.50 часа

Договор за медицински консумативи-публикуван на 01.08.2017г в 14.08 часа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2017/2018г.

Заповед № 100/25.07.2017г. - публикувана на 25.07.2017г. в 9.35 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП-публикувана на 25.07.2017г. в 9.40 часа

Документация за участие - публикувана на 25.07.2017г. в 9.45 часа

Ценово предложение за лекарствени продукти 2017/2018година- публикувано на 25.07.2017г. в 9.47 часа

Техническа спецификация лекарствени продукти - публикувана на 25.07.2017г в 9.50 часа

ID9066580 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 25.07.2017г в 9.55 часа - свали файл

Заповед № 116/16.08.2017г -публикувана на 16.08.2017г в 10.00 часа

ID 9067332 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП. Информацията е за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти- публикувана на 16.08.2017г в 11.00 часа - свали файл

Протокол № 218 - публикуван на 28.08.2017г в 11:13 часа

Доклад - публикуван на 28.08.2017г. в 11:15 часа

Заповед № 128/28.08.2017г /Решение/ - публикувано на 28.08.2017г в 11:20 часа

Договор за лекарствени продукти - публикуван на 19.09.2017г. в 13.55 часа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текущ и основен ремонт на автомобилите на ЦСМП Ямбол, включително и доставка на необходимите резервни части за тях за периода 2017-2018 година

Заповед №174/14.11.2017г. -  публикувана на 14.11.2017г. в 11.05 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 247/14.11.2017г. - публикувана на 14.11.2017г. в 11.15 часа

Документация за участие - публикувана на 14.11.2017г. в 11.20 часа

Опис на автомобилите собственост на ЦСМП Ямбол - Приложение № 1 - публикувано на 14.11.2017г. в 11.25 часа

Опис на сервизните услуги по марки автомобили - Приложение № 2 и опис на резервните части по марки автомобили- Приложение № 3 - публикувани на 14.11.2017г. в 11.30 часа

Образец на ценово предложение по показател " Средна крайна цена на една резервна част"/оригинално и алтернативно производство/ - Приложение № 4 и образец на ценово предложение по показател " средна крайна цена на една сервизна операция " - Приложение № 5 - публикувани на 14.11.2017г в 11.35 часа

ID 9070305 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП /свали файл

Заповед №191/27.11.2017г.- публикувана на 27.11.2017г. в 9.30 часа

ID 9070762 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП. Информацията е за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти - публикувана на 27.11.2017г. в 9.55 часа /свали файл/

Протокол № 227/04.12.2017г. - публикуван на 05.12.2017г в 11.40 часа

Протокол на комисия № 227-продължение -публикувано на 12.12.2017г в 11.55 часа

Доклад на комисия -публикуван на 12.12.2017г в 12.03 часа

Констативен протокол - публикуван на 12.12.2017г в 12.05 часа

Решение № 195/12.12.2017г. - публикувано на 12.12.2017г в 12.10 часа

Договор и приложения - публикувани на 28.12.2017г в 13.30 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определяне на оператор  за отпечатване ,управление и доставка на ваучери за храна  за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол  в т.ч. и филиалите му ,съгласно Наредба 11 /21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО за 2018-2019 година.

Заповед № 13/23.02.2018г. - публикувана на 23.02.2018г в 9.30 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 44/23.02.2018г.- публикувана на 23.02.2018г. в 9.35 часа

Документация за участие- публикувана на 23.02.2018г в 9.40 часа

ID 9073237 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 23.02.2018г в 9.50 часа  /свали файл/

Решение №22/ 09.03.2018г. - публикувано на 09.03.2018г. в 12.20 часа

Обява за удължаване на срока - публикувана на 09.03.2018г. в 12.25 часа

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП -за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти- публикувана на 09.03.2018г. в 12.35 часа /свали файл/

Протокол 234/15.03.2018г.- публикуван на 16.03.2018г. в 14.55 часа

Протокол №234 -продължение - публикуван на 23.03.2018г в 11.55 часа

Доклад- публикуван на 23.03.2018г в 12.00 часа

Заповед № 26/23.03.2018г/Решение/ - публикувана на 23.03.2018г в 12.05 часа

Договор и приложения по обособена позиция 1 -публикувано на 19.04.2018г в 16.20 часа

Договор и приложения по обособена позиция 2 -публикувано на 19.04.2018г в 16.25 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2018/ 2019г.

Заповед № 118/14.08.2018г. - публикувана на 14.08.2018г.в 13.45 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП №152/14.08.2018г. - публикувана на 14.08.2018г. в 13.50 часа

Документация за участие- публикувана на 14.08.2018г. в 13.55 часа

Ценово предложение и техническа спецификация на  лекарствени продукти 2018/2019г.публикувано на 14.08.2018г в 14.00 часа

Ценово предложение  и техническа спецификация на медицински изделия и консумативи 2018/2019г. - публикувано на 14.08.2018г. в 14.15 часа

ID 9079634 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 14.08.2018г в 14.25 часа - свали файл

Заповед № 140/29,08,2018г-публикувана на 29.08.2018 в 15.45 часа

ID 9080216 Информация за публикувана в профила на купувача обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП. Информацията е за удължаване на срока -публикувано на 29.08.2018г в 15.50 часа - свали файл.

Информация за удължаване на срока- публикувана на 29.08.2018г в 15.55 часа

Съобщение за провеждане на публичен жребий - публикувано на 07.09.2018 г. в 10:06 часа

Протокол № 244/11.09.2018-публикуван на 12.09.2018г в 15.45 часа

Доклад  от 11.09.2018г- публикуван на 12.09.2018г. в 15.50 часа

Решение/Заповед/№154/12.09.2018г - публикувано на 12.09.2018г в 15.55 часа

Договор и приложения по обособена позиция №1 -публикувано на 12.10.2018г в 15.00 часа 

Договор и приложения по обособена позиция №2- публикувано на 12.10.2018г в 15.10 часа - Договор 4Договор 5Договор 6

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текущ и основен ремонт на автомобилите на ЦСМП Ямбол, включително и доставка на необходимите резервни части за тях за периода 2018-2019 година

Заповед /Решение/ № РД-01-4/12,11,2018г. -  публикувана на 12.11.2018г. в 12:30 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 26-02-1/12.11.2018г. - публикувана на 12.11.2018г. в 12:35 часа

Документация за участие - публикувана на 12.11.2018г. в 12:40 часа

Опис на автомобилите собственост на ЦСМП Ямбол - Приложение № 1 - публикувано на 12.11.2018г. в 12:45 часа

Опис на сервизните услуги по марки автомобили - Приложение № 2 и опис на резервните части по марки автомобили- Приложение № 3 - публикувани на 12.11.2018г. в 12:50 часа

Образец на ценово предложение по показател " Средна крайна цена на една резервна част"/оригинално и алтернативно производство/ - Приложение № 4 и образец на ценово предложение по показател " средна крайна цена на една сервизна операция " - Приложение № 5 - публикувани на 12.11.2018г в 12:55 часа

ID 9082986 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП публикувана на 12,11.2018г в 13:10 часа /свали файл/

Заповед/Решение/ № РД -01-9/23.11.2018г. -публикувана на 23.11.2018г.в 10.30 часа

ID 9083429- Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка  по чл.20 ал.3 от ЗОП.

Информацията е за удължаване на срока- публикувана на 23.11.2018г в 10.45 часа /свали файл/

Информация за удължаване на срока -публикувана на 23.11.2018г в 10.50 часа

Протокол № 75-50 от 29.11.2018г. - публикуван на 03.12.2018г. в 10.50 часа

Доклад - публикуван на 03.12.2018г в 10.55 часа

Заповед/Решение/ № РД-01-16/03.12.2018г. - публикувано на 03.12.2018г. в 11.00 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извършване на услуги по обслужване, поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили ,ползвани от ЦСМП Ямбол през 2019 година.

Заповед /Решение/ № РД-01-20/14.12.2018г. -  публикувана на 14.12.2018г. в 10:00 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 26-02-3/14.12.2018г. - публикувана на 14.12.2018г. в 10:05 часа

Документация за участие - публикувана на 14.12.2018г. в 10:10 часа

Опис на автомобилите собственост на ЦСМП Ямбол - Приложение № 1 - публикувано на 14.12.2018г. в 10:15 часа

Опис на сервизните услуги по марки автомобили - Приложение № 2 и опис на резервните части по марки автомобили- Приложение № 3 - публикувани на 14.12.2018г. в 10:20 часа

Образец на ценово предложение по показател " Средна крайна цена на една резервна част оригинално производство“ - Приложение № 4 и образец на ценово предложение по показател " средна крайна цена на една сервизна операция " - Приложение № 5 - публикувани на 14.12.2018г в 10:25 часа

ID 9084274 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП публикувана на 14,12.2018г в 10:40 часа /свали файл/ 

Заповед /Решение/№ РД-01-2/04,01,2019г. публикувана на 04.01.2019г в 11.30 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП- публикувана на 04,01,2019г. в 11,40 часа

Обява за удължаване на срока- публикувана на 04,01,2019г в 11,50 часа

ID 9084647 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП- информацията е за удължаване на срока- публикувана на 04,01,2019г в 12,30 часа /свали файл/

Протокол №75-15/10.01.2019г. - публикуван на 11.01.2019г в 13.27 часа

Протокол №75-15-продължение- публикуван на 23.01.2019г. в 10.35 часа

Доклад- публикуван на 23.01.2019г. в 10.37 часа

Констативен протокол- публикуван на 23.01.2019г. в 10.40 часа

Заповед/Решение/ № РД-01-10/23.01.2019г. -пуликувано на 23.01.2019г в 10.45 часа

Договор и приложения- публикувано на 06.02.2019г в 9.50 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определяне на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна ,за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол и филиалите му , съгласно Наредба 11/21.12.2005г. и със средства от фонд СБКО  за 2019-2020 г.

Заповед/Решение/ № РД-01-16/27.02.2019г. - публикувано на 27.02.2019г. в.12.40 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 26-02-2/27.02.2019г.- публикувана на 27.02.2019г. в 12.45 ч.

Документация за участие- публикувана на 27.02.2019г в 12.50 ч.

ID 9086148 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП- публикувана на 27.02.2019г. в 12.55 ч./свали файл/

Заповед/Решение/ № РД-01-21/14.03.2019г- публикувана на 14.03.2019г в 9,00 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 14.03.2019г. в 9.05 часа

Информация за удължаване на срока -публикувана на 14.03.2019г в 9.10 часа

ID 9086689 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП-Информацията е за удължаване на срока - публикувана на 14.03.2019 г. в 9.15 ч. /свали файл/

Протокол №75-12/20,03,2019 г.- публикуван на 22,03,2019г. в 14.30 часа

Доклад-публикуван на 22,03,2019г. в 14,35 часа

Констативен протокол- публикуван на 22,03,2019г в 14,40 часа

Заповед/Решение/№ РД-01-23/22,03,2019г-публикувано на 22,03,2019 в 14,40 часа

Договор ваучери по Наредба 11- публикувано на 19.04.2019г. в 9.30 часа

Дговор ваучери за храна от СБКО -публикувано на 09.04.2019г в 9.35 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2019-2020 година

Заповед № РД -01- 52/03.09.2019г- публикувана на 03.09.2019г в 10.55 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - № 26-02-4/03.09.2019г. - публикувана на 03.09.2019г. в 11.00 часа

Документация за участие- публикувана на 03.09.2019 г. в 11.05 часа

Ценово предложение и техническа спецификация на лекарствени продукти за 2019/2020 година- публикувано на 03,.09.2019г в 11.10 часа

Ценово предложение и техническа спецификация на медицински изделия и консумативи за 2019-2020г. - публикувано на 03.09.2019г. в 11.15 ч.

ID 9092121- Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - публикувана на 03.09.2019г в 11.35 часа -свали файл

Протокол №75-351/18.09.2019г.-публикуван на 19.09.2019г. в 10.40 часа

Констативен протокол- публикуван на 19.09.2019г в 10.45 часа

Заповед /решение/ № РД-01-56 от 19.09.2019г. публикувана на 19.09.2019г. в 10.50 часа

ID 90926652 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП-информацията е за удължаване на срока- публикувана на 19.09.2019г. в 11.30 часа /свали файл/

Обява за удължаване на срок- публикувана на 19.09.2019г. в 11.35 часа

Съобщение за провеждане на публичен жребий- публикувано на 04.10.2019г. в 10.50 часа

Протокол № 75-350/18.09.2019г- продължение - публикуван на 10.10.2019г в 13.20 часа

Доклад-публикуван на 10.10.2019г в 13.25 часа

Констативен протокол- публикуван на 10.10.2019г в 13.30 часа

Заповед/Решение/ № РД-01-64/10.10.2019г. публикувава на 10.10.2019г в 13.05 часа

Договор и приложение по обособена позиция 1-Лекарствени продукти-публикувани на  24.10.2019г. в 15.50 часа-Договор 4

Договор и приложения по обособена позиция 2- медицински консумативи - публикувани на 24.10.2019г в 16,00 часа-Договор 5Договор 6

Заповед/Решение /№ РД-01-71/25.10.2019г.- публикувано на 25.10.2019г в 13.30 часа

Договор и приложение по обособена позиция 2 - медицински консумативи - публикувани на 25.10.2019г. в 16.00 часа-Договор 7

Договори  и приложения по обособена позиция 2-медицински консумативи- публикувани на 28.10.2019г. в 16.00 часа-Договор 8, Договор 9

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх № 25-56/11.11.2019г. Покана за участие в пазарно проучване за доставка на компютърна техника - публикувана на 11.11.2019г в 14.40 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх № 25-59/19.11.2019г. Покана за участие в пазарно проучване за доставка на компютърна техника - публикувана на 19.11.2019г в 14.00 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID 947774 Доставка на автомобилно гориво , чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП- Ямбол

Решение за откриване на процедура № РД-01-82/05.12.2019г. публикувано на 05,12,2019г. в 16,20 часа /свали файл/

Техническа спецификация № 92-01/05.12.2019г. - публикувано на 05.12.2019г. в 16,25 часа

Борсов договор- публикуван на 18,12,2019г. в15,50 часа

ID 950137 Обявление за възложена поръчка за гориво-публикувана на 18.12.2019г. в 16.00 часа

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текущ и основен ремонт на автомобилите на ЦСМП Ямбол включително и доставката на необходимите резервни части за тях за периода 2020-2021 година

Заповед/Решение/№ РД-01-101/19.12.2019г. - публикувано на 19.12.2019г в 10.30 часа

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП № 26-02-7/19.12.2019г. - публикувана на 19.12.2019г. в 10.40 часа

Документация за участие- публикувана на 19.12.2019г. в 10.50 часа

Опис на автомобилите собственост на ЦСМП Ямбол - Приложение № 1- публикувано на 19.12.2019г. в 10.55 часа

Опис на сервизните услуги по марки автомобили - Приложение № 2 и опис на резервните части- Приложение № 3 - публикувани на 19.12.2019г. в 11 .00 часа

 Образец на ценово предложение по показател " Средна крайна цена на една резервна част " оригинално и алтернативно производство- Приложение №4 и образец на ценово предложение  по показател " средна крайна цена на една сервизна операция" - Приложение № 5- публикувани на 19.12.2019г. в 11.05 часа

ID9095450 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 , ал.3 от ЗОП- публикувана на 19.12.2019г. в 11.10 часа /свали файл/

Протокол 75-12 от 14.01.2020г. -публикуван на 15.01.2020г.в 15.20 часа

Искане за представяне на обосновка на предложена цена с изх.№ 25-11/15.01.2020г. - публикувано на 15.01.2020г. в 15.25.часа

Протокол № 75-12 продължение - публикуван на 22.01.2020г. в 13.45 часа

Доклад - публикуван на 22.01.2020г. в 13.50 часа

Констативен протокол - публикуван на 22.01.2020 г. в 13.55 часа

Заповед/Решение № РД-01-7/22.01.2020г. - публикувано на 22.01.2020г. в 14.00 часа

Договор и приложения - публикувано на 06.02.2020 г. в 14:33 ч.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определяне на оператор за отпечатване , управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол ,съгласно Наредба 11  и със средства от фонд СБКО за 2020-2021 г.

Заповед/Решение/ № РД-01-20/20.02.2020 г. - публикувано на 20.02.2020г. в 16.15 часа

ID 961110  Решение за  откриване на процедура- публикувано в 16.20 часа на 20.02.2020г. /свали файл/

ID 961111 Обявление за поръчка- публикувано на 20.02.2020 г в 16.25 часа  /свали файл/

Документация - публикувана на 20.02.2020г. в 16.30 часа

ЕЕДОП-публикуван на 20.20.2020г. в 16.35 часа

Съобщение за промяна на дата и час на отваряне на оферти публикувано на 19.03.2020г. в 14.15 часа

Прогокол  №75-294 публикуван на 15.04.2020г. в 13.20 часа

Протокол № 75-294-продължение - публикувано на 24,04,2020г в 11.10 часа

Съобщение за отваряне на ценови предложения- публикувано на 24.04.2020г в 11.15 часа

Протокол № 75-294 от 29.04.2020г.-продължение - публикуван на 04.05.2020г в 12.50 часа

Доклад от 30.04.2020г.- публикуван на 04.05.2020г. в 12.55 часа

Констативен протокол- публикуван на 04.05.2020г. в 13.00 часа

Заповед/Решение/ № РД-01-52/04.05.2020г. - публикувано на 04.05.2020г. в 13.05 часа

Договор за отпечатване на ваучери за храна по Наредба 11 и приложения- публикуван на 21.05.2020г в 12.40 часа

Договор за отпечатване на ваучери за храна със средства от СБКО- публикуван на 21.05..2020г в 12.45 часа

ID 979004-Обявление за възложена поръчка- /свали файл/ - публикувано на 27.05.2020г. в 13.50ч. /свали файл/

ID 1015978 Обявл. прикл.договор ваучери от СБКО

ID 1015974Обявл. прикл. дог. ваучери по Нар.11

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-54/28.01.2021 г. по обособена позиция № 2 и №РД-11-55/28.01.2021 г. по обособена позиция № 1 за лекарствени продукти от АТС група C, чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Ямбол"

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-4/

 

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи:

  1. Покана изх. № 25-12/18.02.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 18.02.2021 г. в 11:33 часа.

  1. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 18.02.2021 г. в 11:37 часа.

  1. Покана изх. № 25-13/18.02.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 18.02.2021 г. в 11:41 часа.

  1. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 18.02.2021 г. в 11:45 часа.

    5.

Протокол №75-68 от 04.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:45 часа.

    6.

Доклад /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:46 часа.

    7.

Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:47 часа.

    8.

Решение № РД-01-13 от 11.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:48 часа.

    9.

Протокол №75-69 от 04.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:49 часа.

    10.

Доклад /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:50 часа.

    11.

Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:51 часа.

    12.

Решение № РД-01-14 от 12.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:52 часа.

13.

Договор №3 Фьоникс фарма ЕООД  по РС11-54 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021г. в 16:33 часа

14.

Договор № 2 Фьоникс фарма ЕООД по РС № 11-55 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021г. в 16:34 часа

15.

Договор № 4 Дансон БГ оод по РС№ 11-55 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021г. в 16:35 часа

16.

Договор № 5 Софарма Трейдинг АД по РС 11-54 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:40 часа.

17.

Договор № 6 Софарма Трейдинг АД по РС 11-55 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:41 часа.

18.

Договор № 8 Договор № 8 Фаркол АД по РС 11-55 /свали файл/

Публикуван на 06.04.2021 г. в 13:13 часа.

19.

Изх. № 26-02-02  ID 1013834 Обявление за възложена поръчка по РС 11- 54 публикувано на 01.06.2021г в 14.00 часа /свали файл/

20.

Изх. № 26-02-01  ID 1013777 Обявление за възложена поръчка по РС 11- 55 публикувано на 01.06.2021г в 14.10 часа /свали файл/

21. Изх. № 26-02-1 ID 1027727 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-54 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:05 часа.

22. Изх. № 26-02-2 ID 1027740 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-54 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:06 часа.

23. Изх. № 26-02-3 ID 1027805 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-55 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:07 часа.

24. Изх. № 26-02-4 ID 1027812 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-55 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:08 часа.

25. Изх. № 26-02-5 ID 1027814 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-55 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:09 часа.

26. Изх. № 26-02-6 ID 1027816 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-55 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:10 часа.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 по обособена позиция № 1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи", чрез Електронната система за нуждите на ЦСМП-Ямбол"

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-2/

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи:

  1. Покана изх. № 25-14/18.02.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 18.02.2021 г. в 11:51 часа.

  1. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-62/01.02.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 18.02.2021 г. в 11:55 часа.

3. Протокол №75-70 от 04.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 16:59 часа.

4. Доклад /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 17:00 часа.

5. Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 17:01 часа.

6. Решение № РД-01-15 от 12.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 12.03.2021 г. в 17:02 часа.

7. Договор № 1 Медекс ООД по РС011-62 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021г в 16:38 ч.

8. Договор № 7 Софарма Трейдинг АД по РС 11-62 /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:45 часа.

9. Договор № 9 Фаркол АД по РС 11-62 /свали файл/

Публикуван на 06.04.2021 г. в 16:46 часа.

10.

Изх. № 26-02-03  ID 1013849 Обявление за възложена поръчка по РС 11- 62 публикувано на 01.06.2021г в 14.15 часа /свали файл/

11. Изх. № 26-02-7 ID 1027829 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-62 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:11 часа.

12. Изх. № 26-02-8 ID 1027835 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-62 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:12 часа.

13. Изх. № 26-02-9 ID 1027843 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-62 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:13 часа.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г. по обособена позиция № 1 за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G “Пикочно-полова система и полови хормони“, анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J „Антиинфекциозни средства за системно приложение“, чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Ямбол"

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-6/

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи:

  1. Покана изх. № 25-17/11.03.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 11.03.2021 г. в 15:40 часа.

  1. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 11.03.2021 г. в 15:41 часа.

 3.

Протокол №75-83 от 24.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:45 часа.

 4.

Доклад /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:46 часа.

 5.

Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:47 часа.

 6.

Решение № РД-01-20 от 01.04.21 г. /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:48 часа.

7.

Договор № 10 Фаркол АД по РС 11-102 /свали файл/

Публикуван на 23.04.2021 г. в 14:03 часа.

8.

Договор № 11 Софарма Трейдинг АД по РС 11-102 /свали файл/

Публикуван на 28.04.2021 г. в 11:03 часа.

9.

Изх. № 26-02-04  ID 1013859 Обявление за възложена поръчка по РС 11- 102  публикувано на 01.06.2021г в 14.30 часа /свали файл/

10. Изх. № 26-02-10 ID 1027883 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-102 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:14 часа.

11. Изх. № 26-02-11 ID 1027895 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-102 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:15 часа.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система", анатомо-терапевтична група R "Дихателна система", анатомо-терапевтична група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо-терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо-терапевтична група V "Разни", чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Ямбол"

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-5/

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи: 

  1. Покана изх. № 25-18/11.03.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 11.03.2021 г. в 15:43 часа. 

  1. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 11.03.2021 г. в 15:44 часа. 

 3.

Протокол №75-84 от 24.03.21 г. /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:50 часа.

 4.

Доклад /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:51 часа.

 5.

Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:52 часа.

 6.

Решение № РД-01-21 от 01.04.21 г. /свали файл/

Публикуван на 01.04.2021 г. в 16:53 часа.

7.

Договор № 12 Софарма Трейдинг АД по РС 11-110 /свали файл/

Публикуван на 28.04.2021 г. в 11:01 часа.

8.

Договор № 13 Фьоникс Фарма ЕООД - 11-110 /свали файл/

Публикуван на 28.04.2021 г. в 11:02 часа.

9.

Изх. № 26-02-05  ID 1013863 Обявление за възложена поръчка по РС 11- 110  публикувано на 01.06.2021г в 14.40 часа /свали файл/

10. Изх. № 26-02-12 ID 1027902 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-110 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:16 часа.

11. Изх. № 26-02-13 ID 1027908 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-110 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:17 часа.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. по обособена позиция № 1 за "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система", анатомо-терапевтична група R "Дихателна система", анатомо- терапевтична група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо-терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо-терапевтична група V "Разни", чрез Електронната система за нуждите на ЦСМП-Ямбол" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-5/

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи: 

1. Покана изх. № 25-36/22.04.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 22.04.2021 г. в 15:40 часа.

2. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 22.04.2021 г. в 15:41 часа.

3. Протокол №75-138 от 11.05.21 г. /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 11:59 часа.

4. Доклад /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:00 часа.

5. Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:01 часа.

6. Решение № РД-01-36 от 18.05.21 г. /свали файл/

Публикуванo на 18.05.2021 г. в 12:02 часа.

7. Договор № 14 Дансон-БГ ООД по РС 11-151 /свали файл/

Публикуван на 03.06.2021 г. в 16:10 часа.

8. Договор № 15 Фаркол АД по РС 11-151 /свали файл/

Публикуван на 03.06.2021 г. в 16:11 часа.

9. Договор № 16 Софарма Трейдинг АД по РС 11-151 /свали файл/

Публикуван на 08.06.2021 г. в 16.00 часа.

10. Изх. № 26-02-08  ID 1016470 Обявление за възложена поръчка по РС 11/151 /свали файл/

Публикувано на 09.07.2021г в 14.00 часа

11. Изх. № 26-02-14 ID 1027921 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-151 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:21 часа.

12. Изх. № 26-02-15 ID 1027930 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-151 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:22 часа.

13. Изх. № 26-02-16 ID 1027934 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-151 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:23 часа.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г. по обособена позиция № 1 за "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм", чрез Електронната система за нуждите на ЦСМП-Ямбол" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-3/

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи: 

1. Покана изх. № 25-37/22.04.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 22.04.2021 г. в 15:44 часа. 

2. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163/29.03.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 22.04.2021 г. в 15:45 часа.

3. Протокол №75-139 от 11.05.21 г. /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:03 часа.

4. Доклад /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:04 часа.

5. Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:05 часа.

6. Решение № РД-01-37 от 18.05.21 г. /свали файл/

Публикуванo на 18.05.2021 г. в 12:06 часа.

7. Договор № 17 Фаркол АД по РС 11-163 /свали файл/

Публикуван на 03.06.2021 г. в 16:06 часа.

8.Договор № 18 Софарма Трейдинг АД по РС 11-163 /свали файл/

Публикуван на 08.06.2021 г. в 16.20 часа.

9.26-02-09  ID 1016472 Обявление за възложена поръчка по РС 11-163

Публикувано на 09.07.2021г в 14.20 часа/свали файл/

10. Изх. № 26-02-17 ID 1027937 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-163 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:24 часа.

11. Изх. № 26-02-18 ID 1027953 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-163 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:25 часа.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ямбол

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г. по обособена позиция № 2 за "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система", чрез Електронната система за нуждите на ЦСМП-Ямбол" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-3/

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Документи: 

1. Покана изх. № 25-38/22.04.2021 г. /свали файл/

Публикувана на 22.04.2021 г. в 15:47 часа. 

2. Проект на договор за доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-164/29.03.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Ямбол /свали файл/

Публикуван на 22.04.2021 г. в 15:48 часа.

3. Протокол №75-140 от 11.05.21 г. /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:07 часа.

4. Доклад /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:08 часа.

5. Констативен протокол /свали файл/

Публикуван на 18.05.2021 г. в 12:09 часа.

6. Решение № РД-01-38 от 18.05.21 г. /свали файл/

Публикуванo на 18.05.2021 г. в 12:10 часа.

7.Договор № 19 Софарма Трейдинг АД по РС 11-164 /свали файл/

Публикуван на 08.06.2021 г. в 16.00 часа.

8.26-02-10 ID1016473 Обявление за възложена поръчка по РС №164 /свали файл/

Публикувано на 09.07.2021г в 16.15 часа

9. Изх. № 26-02-19 ID 1027967 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по РС 11-164 /свали файл/

Публикуван на 25.01.2022 г. в 16:26 часа.